Spring naar content

Algemene voorwaarden

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van Bèkske: Rwandan Empowerment Coffee B.V.

Gevestigd te Tilburg, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 22 januari 2021 onder inschrijfnummer 74039806

 

1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes, aanbiedingen, bestellingen, leveringen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop van Bèkske: Rwandan Empowerment Coffee B.V., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen ‘Bèkske’. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als ‘wederpartij’. Door het accepteren van een aanbieding en of het doen van een bestelling aanvaardt de wederpartij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1.2  Algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen de partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één transactie.

1.3  Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden of onderdelen daarvan buiten toepassing die voor de wederpartij onredelijk bezwarend zijn en dus voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW, dan wel in strijd zijn met bepalingen van dwingend consumentenrecht.

1.4  Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.5  Indien wenselijk en/of noodzakelijk geacht, is Bèkske bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan.

1.6  De rechten en verplichtingen die uit de met de wederpartij gesloten en te sluiten overeenkomst(en) voortvloeien en waarvan deze voorwaarden onderdeel uitmaken, kunnen door haar niet dan met toestemming van Bèkske aan derden worden overgedragen. Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswege.

 

2. Aanbiedingen

2.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of aanbiedingen en offertes een termijn voor aanvaarding bevatten, zijn zij vrijblijvend en is Bèkske bevoegd deze aanbiedingen binnen vijf werkdagen na aanvaarding daarvan door de wederpartij te herroepen.

2.2  Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product (tijdelijk) niet meer leverbaar is dan wordt de wederpartij hierover na de gedane bestelling zo snel mogelijk geïnformeerd.

2.3  De door Bèkske in welke vorm en op welke wijze dan ook verstrekte informatie met betrekking tot de aangeboden producten (zoals de smaken, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen, kleuren en de eigenschappen van verstrekte proefexemplaren) is zo nauwkeurig mogelijk, maar kan niet meer dan een algemene voorstelling van het gebodene geven. De wederpartij dient derhalve onder andere rekening te houden met de normale en/of in de branche gebruikelijke toleranties. Afwijkingen ontslaan de wederpartij niet van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Enige aansprakelijkheid kan door Bèkske niet worden aanvaard.

2.4  Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Bèkske ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

3. Overeenkomsten/wijzigingen

3.1  Tot bewijs van de inhoud van de overeenkomst strekt onder meer de omschrijving daarvan in de door Bèkske aan de wederpartij toe te zenden schriftelijke bevestiging, die binnen acht werkdagen na ontvangst daarvan door de wederpartij voor akkoord getekend aan Bèkske dient te worden geretourneerd. Bij gebreke van enige reactie van de wederpartij binnen deze termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten conform de schriftelijke bevestiging.

3.2  Indien de wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst wijziging en/of annulering van de overeenkomst wenst, dient zij Bèkske daar zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte te stellen. Wijziging en/of annulering is alleen mogelijk indien Bèkske hier ook mee instemt. Het risico in verband met mondeling c.q. telefonisch opgegeven wijziging en/of annulering rust op de wederpartij, tenzij Bèkske de betreffende wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

3.3  In het geval van voortijdige annulering is de wederpartij aan Bèkske een vergoeding van tenminste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Bèkske ter zake. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

3.4  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden hetzij door welke overmacht dan ook, dan heeft Bèkske het recht te vorderen dat de aan haar verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn.

3.5  De extra kosten in verband met een wijziging, van welke aard dan ook, komen voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden Bèkske volledig schadeloos te stellen voor alle kosten en verliezen daaruit voortvloeiend.

3.6  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bèkske het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

4. Hoeveelheid, gewicht en tarra (in geval van groene bonen)

4.1  De hoeveelheid te leveren koffie wordt gespecificeerd per orderbevestiging. De werkelijke hoeveelheid geleverde koffie kan met een maximum van 3% (meer of minder) afwijken van het bedrag opgenomen in de orderbevestiging.

4.2  Het wegen van de koffie gebeurt overeenkomstig de plaatselijke gebruiken. Behoudens afwijkende bepalingen in de overeenkomst, zal de koffie gewogen worden op het ogenblik waarop de koffie wordt verzonden. De factuur zal bijgevolg opgesteld worden op basis van het gewicht gewogen op het ogenblik en de plaats van de verzending van de koffie.

4.3  Indien de tarra voor de koffie niet bepaald is, zal 500 gram per zak worden afgetrokken.

 

5. Kwaliteit (in geval van groene bonen)

5.1 Ten aanzien van de kwaliteit gelden de volgende voorwaarden:

 1. (a)  Indiendekoffieverkochtwordtopbasisvaneenstaaluiteenbepaaldekoffievoorraaddientde geleverde koffie volstrekt conform te zijn met de koffiestaal;
 2. (b)  Bij de verkoop van koffie op type of referentiestaal moet de gemiddelde kwaliteit van degeleverde koffie beantwoorden aan het voorgelegde koffiestaal;
 3. (c)  Bij de verkoop van koffie op beschrijving aan de hand van bepaalde parameters, moet degeleverde koffie in alle opzichten beantwoorden aan deze beschrijving;
 4. (d)  Bij de verkoop van koffie op een speciaal klassement moet de geleverde koffie hieraan beantwoorden en moet de kwaliteit ervan overeenstemmen met het gemiddelde van deoogst op de plaats en het tijdstip van de verscheping;
 5. (e)  Een verkoop kan tenslotte ook afgesloten worden ‘op goedkeuring’ van een staal door dewederpartij indien de partijen dit overeenkomen en het uitdrukkelijk bepalen. In dit geval zal Bèkske zo snel mogelijk een koffiestaal aan de wederpartij overmaken die deze binnen 24uur na ontvangst dient te aanvaarden of te weigeren. Een weigering is slechts gerechtvaardigd indien het verkochte lot in zijn geheel niet beantwoordt aan de vooropgestelde kwaliteit, en niet kan dienen tot het gebruik waartoe de wederpartij het bestemde. Zulke weigering ontslaat Bèkske van enige verdere verplichting met betrekking tot de levering van de koffie. Het staat Bèkske nochtans vrij om binnen 30 dagen tot algehele of gedeeltelijke uitvoering van het contract andere loten gelijkaardig aan de verkochte kwaliteit aan te bieden.

5.2 Behoudens evidente vergissing, grove fout of bedrog door Bèkske kan de wederpartij zich niet beroepen op een verschil in kwaliteit tussen de geleverde koffie en de hiervoor benoemde staal om de koop te verbreken of te weigeren koffie te aanvaarden. Dergelijk verschil in kwaliteit kan slechts recht geven op een schadevergoeding te betalen door Bèkske in het geval van abnormale afwijking(en).

 

6. Prijzen/prijsopgaven

6.1  Prijzen luiden in Nederlandse valuta, exclusief BTW en of andere heffingen van overheidswege en zijn berekend exclusief de kosten van transport en/of verzending en verzekering. De hier genoemde kosten komen voor rekening van de wederpartij.

6.2  Ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan luiden de prijzen in Nederlandse valuta, inclusief btw.

6.3  Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de daarbij aangegeven hoeveelheden en gelden slechts voor zover het aangebodene in zijn geheel wordt afgenomen.

6.4  De in prijslijsten en andere documenten voorkomende gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden Bèkske niet, tenzij deze prijzen en gegevens uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij zijn overeengekomen. Bèkske behoudt het recht om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (zie 6.5).

6.5  De prijs wordt bepaald op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Echter, indien op enig moment daarna, voordat algehele levering heeft plaatsgevonden, wijzigingen optreden in een of meer prijsbepalende factoren, van welke aard ook, ertoe leidend dat de overeengekomen prijs achteraf gezien hoger had moeten zijn, is Bèkske bevoegd deze kostenstijging integraal door te berekenen. Onder prijsbepalende factoren wordt onder andere verstaan: grondstofprijzen, materiaal-, loon- en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten, B.T.W. en andere heffingen. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is Bèkske gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.

6.6  Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

7. Levering

7.1  Als plaats van levering geldt het adres op voorhand opgegeven door de wederpartij.

7.2  Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.3  Afhankelijk van het type product, vindt levering plaats ofwel zonder tussenkomst van Bèkske -rechtstreeks door een leverancier van Bèkske – of door Bèkske zelf.

7.4  Indien een leverancier van Bèkske levert, regelt de leverancier de wijze van vervoer en rust hetrisico in verband met de te leveren producten op haar. Ter zake draagt Bèkske geen enkele verantwoordelijkheid

7.5  Indien Bèkske aan de wederpartij levert, geschiedt het vervoer en/of verzending op een door Bèkske te bepalen wijze, doch voor risico en rekening van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.

7.6  De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

7.7  Bèkske is bevoegd om bij levering gebruik te maken van derden. Indien de wederpartij niet aanwezig is ten tijde van de aflevering is Bèkske gerechtigd de bestelling na ondertekening van de afleverbon aan derden op het adres van de wederpartij of aangrenzend adres over te dragen. Het risico ter zake van de producten gaan na ondertekening van de afleverbon door de wederpartij of derden op de wederpartij over.

7.8  Indien is overeengekomen dat de te leveren producten door de wederpartij worden opgehaald, gaat het risico ter zake van deze producten op de wederpartij over op het moment dat zij bij ons te zijner beschikking gereed staat. De producten dienen binnen 10 dagen na een daartoe strekkend bericht vanuit Bèkske door de wederpartij te worden opgehaald.

7.9  Indien het niet mogelijk blijkt producten aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Bèkske zich het recht de producten op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Bèkske in staat moet stellen de zaken te leveren. Indien de wederpartij na verloop van de termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van één maand gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft Bèkske het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk ontbinden. Het bepaalde in dit artikel laat de verplichting van de wederpartij de overeenkomen prijs, alsmede opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

7.10 Bèkske is bevoegd om in delen te leveren.

 

8. Leveringstermijnen

8.1  Leveringstermijnen worden opgegeven bij benadering en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, ook niet indien deze termijnen door de wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Bèkske derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

8.2  De leveringstermijn gaat in op de dag nadat Bèkske de volledige gegevens voor de uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst met de wederpartij heeft ontvangen.

8.3  Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwt.

8.4  Indien de wederpartij Bèkske verzoekt te leveren voor ommekomst van de overeengekomen leveringstermijn, indien en voor zover dat binnen de mogelijkheden ligt, komen de extra door Bèkske in verband daarmee gemaakte kosten, zoals de kosten van overwerk, voor rekening van dewederpartij.

8.5  Indien Bèkske op verzoek van de wederpartij andere prestaties verricht die buiten de inhoud ofomvang van de overeenkomst vallen, zullen deze prestaties door de wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven. De wederpartij accepteert dat door de prestaties bedoeld in 8.4 het overeengekomen tijdstip van levering kan worden beïnvloed.

 

9. Betaling

9.1  Betaling dient te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, contant bij levering of, ingeval van facturering, binnen de op de factuur aangegeven vervaldatum geschieden, door storting of overschrijving op de bankrekening van Bèkske.

9.2  Indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan (1) maand of indien het bedrag met hetgeen overeengekomen gemoeid, daarnaar naar onze mening in aanmerking komt, is Bèkske bevoegd tussentijds of in termijnen te factureren dan wel vooruitbetaling te verlangen. Het in 9.1 bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. Het hier bepaalde geldt eveneens in geval van een gedeeltelijke levering.

9.3  Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan Bèkske al dan niet gedeeltelijke vooruitbetaling of nadere zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de wederpartij verlangen, bij gebreke waarvan Bèkske de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten, dan wel ontbinden. De wederpartij is dan aansprakelijk voor de daaruit voor Bèkske ontstane schade.

9.4  Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, ongeacht of de wederpartij dit kan worden aangerekend, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Enige aanmaning of ingebrekestelling is daarvoor niet vereist. Vanaf dat tijdstip heeft Bèkske:

 1. Het recht om over (het) achterstallige bedrag(en) een handelsrente te heffen (als bedoeld in artikel 6:119a BW) van tenminste 3% boven het op dat moment geldende disconto van de Nederlandse Bank, te berekenen per kalendermaand of gedeelte daarvan.
 2. Het recht voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van tenminste €20.00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Het recht om indien het genoodzaakt is een vordering uit handen te geven, afgezien van verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daarop vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, voor rekening te laten komen van de wederpartij.
 4. Het recht om de afgifte van producten die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de wederpartij aan Bèkske verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

9.5  Ter keuze van Bèkske kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 

10. Reclame/garantie

10.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van niet bederfelijke c.q. houdbare zaken en/of andere zaken tot controle ervan over te gaan.

10.2  Op straffe van verval van het recht van reclameren dienen eventuele reclames verband houdende met zichtbare onvolkomenheden en/of gebreken in de te leveren hoeveelheid te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon dan wel binnen 24uur na levering schriftelijk bij Bèkske te worden ingediend met een nauwkeurige omschrijving van de aard en grond van de klachten.

10.3  Alle overige reclames dienen binnen twee weken nadat onvolkomenheden bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn, Bèkske per aangetekend schrijven te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).

10.4  Op straffe van verval van het recht tot reclameren, dienen de producten ten aanzien waarvan door de wederpartij wordt gereclameerd, door haar zorgvuldig te worden bewaard en aan Bèkske op eerste verzoek ter beschikking te worden gesteld voor nader onderzoek.

10.5  Reclame is niet mogelijk:

 1. (a)  Indien de producten afwijkingen vertonen die vallen binnen een normale of in de branchegebruikelijke productietolerantie. Geringe afwijkingen ter zake genomen maten, gewichten, aantallen, kleuren en dergelijk gelden niet als een tekortkoming aan de zijde van het Bèkske.
 2. (b)  Indien producten afwijkingen vertonen als gevolg van van buiten komende oorzaken en/of van enig handelen of nalaten van de wederpartij of derden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, kan derhalve niet worden gereclameerd indien de onvolkomenheden hun oorzaak vinden in ondeskundig en of met instructies strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag).
 3. (c) Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt.

10.6  In geval de wederpartij met inachtneming van het hiervoor bepaalde reclameert en zijn reclamedoor Bèkske gegrond wordt bevonden, zal Bèkske, ter onzer keuze, hetzij de koopsom te restitueren, hetzij opnieuw te leveren. In het geval van opnieuw leveren, zal de eerdere zending eigendom van Bèkske worden en franco worden geretourneerd. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal aan de garantieverplichting zijn voldaan en zal Bèkske tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden zijn.

10.7  Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Aan het hiervoor onder 10.6 bepaalde kan de wederpartij geen rechten ontlenen indien en voor zover de betalingsverplichting jegens Bèkske niet is nagekomen.

 

11. Aansprakelijkheid/vrijwaring

11.1 De voldoening van Bèkske’s verplichtingen uit reclame/garantie, zoals hiervoor onder 10 omschreven, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. Meer in het bijzonder is Bèkske niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten en/of onduidelijkheden in reclamemateriaal en/of offertes of opdrachtbevestigingen.

11.2  Bèkske is, ook indien sprake is van opzet of grove fout niet, noch jegens de wederpartij noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

11.3  Bèkske is niet aansprakelijk voor schade door toedoen van derden (waaronder leveranciers). De wederpartij is gehouden Bèkske schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, ongeacht de aard en de omgeving daarvan, en ziet te dezer zake van regres op Bèkske af.

11.4 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Bèkske tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

11.5  Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van één jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Bèkske tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

11.6  In geval van aansprakelijkheid, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van Bèkske wordt gedekt, geldt een beperking tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bèkske beperkt tot het bedrag van hetgeen de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst aan ons verschuldigd is, zulks echter tot een maximum van €5.000,-.

 

12. Overmacht

12.1 De wederpartij ziet nadrukkelijk af van elk verhaal op Bèkske wanneer door een geval van overmacht Bèkske in de onmogelijkheid was om het contract geheel of gedeeltelijk, of slechts met vertraging uit te voeren. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing indien deze omstandigheden Bèkske’s leveranciers of door Bèkske ingeschakelde deskundigen betreffen.

12.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten Bèkske’s wil en toedoen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van Bèkske kan worden verlangd. Voorbeelden hiervan zijn (niet limitatief opgesomd): gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard, werkstaking, gebrek aan arbeidskracht, gebrek aan scheepsruimte, vorstverlet, brand, overstroming, epidemieën, quarantaine, staat van beleg, oorlog, opstand, blokkade of verbod van in- en uitvoer te land ter zee of in de lucht, werkstaking, gebrek aan arbeidskracht, wanprestatie van derden – al dan niet aan hem/haar toerekenbaar – door ons ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld en alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

12.3 In geval van een overmachtssituatie zal Bèkske de wederpartij zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de koper berichten of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.

12.4  Indien levering weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen vier maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen 1 week na de (ontvangst van de) mededeling als in 12.3 bedoeld.

12.5  Ter zake van het door Bèkske reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de wederpartij tot betaling gehouden.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1  Bèkske behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren producten, totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder ook de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de koper komen.

13.2  Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat zij dit niet zal doen, is Bèkske gerechtigd de geleverde producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, bij de wederpartij of bij derden. De wederpartij dient de ter zake door Bèkske gemaakte kosten te vergoeden.

13.3 De wederpartij is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Maakt de wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van eigendomsrechten te leveren. Zij is daar tegenover eveneens verplicht Bèkske stilpandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op betreffende derden heeft of zal krijgen. Onder normale bedrijfsuitvoering wordt niet verstaan het verschaffen van zekerheid aan derden, op welke wijze en in welke vorm dan ook.

13.4 Indien de door Bèkske te leveren producten bestemd zijn om te worden vermengd met eigendom van derden, is de wederpartij verplicht Bèkske, zo nodig voordat levering aan haar plaatsvindt, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die zij op deze derde heeft of zal verkrijgen.

 

14. Opschorting/ontbinding

14.1 Bèkske is bevoegd zonder ingebrekestelling en onverminderd Bèkske’s verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden of op te schorten indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien het bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot dienst vermogen of delen ervan verliest. In deze gevallen is iedere vordering op de wederpartij direct en geheel opeisbaar, zonder dat Bèkske tot schadevergoeding of garantie gehouden is.

14.2 Bovenstaande geldt eveneens indien de wederpartij jegens Bèkske tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen.

 

15. Pand/warrantage

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens betalingsverplichtingen jegens Bèkske heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Bèkske kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Bèkske op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

16. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

16.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, producten, omschrijvingen, adviezen e.d. berusten uitsluitend bij Bèkske.

16.2 De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bèkske voorbehouden. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan Bèkske verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

16.3 Het is de wederpartij niet toegestaan om enige inbreuk te plegen op auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Bèkske geleverde producten.

 

17. Gegevensbescherming

Bèkske neemt gegevens van de wederpartij, zoals naam, adres en emailadres, op in een gegevensbestand. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en om de wederpartij in de toekomst te informeren over aanbiedingen van Bèkske. De gegevens van de wederpartij zullen zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven. De Wet bescherming persoonsgegevens is hierop integraal van toepassing.

 

18. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

18.2 Op de tussen Bèkske en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Buitenlandse wetgeving is uitgesloten.

18.3 Geschillen met betrekking tot gesloten overeenkomsten kunnen uitsluitend worden aangebracht voor de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Bèkske (zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen), tenzij Bèkske er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen of een andere rechter die volgens de wet relatief bevoegd is.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.